ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564 (ฉบับทบทวน ธ.ค 60)

 • 1.ปกแผน 4 ปี.pdf
 • 2.สารบัญ..pdf
 • 3.ส่วนที่ 1-ข้อมูลเพื่อการพัฒนา.pdf
 • 4.ส่วนที่ 2-ประเด็นการพัฒนา.pdf
 • 5.ส่วนที่ 3 - แผ่นคั่น .pdf
 • 6.ส่วนที่ 3 - แบบ กจ.1.pdf
 • 7.ส่วนที่ 3 - Project Idea.pdf
 • 8.ภาคผนวก ก ข ค.pdf

 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน 2561-2564

 • ปกแผนพัฒนา 61-64
 • รองปก
 • สารบัญ
 • ส่วนที่ 1
 • ส่วนที่ 3
 • ภาคผนวก ก ข ค
 • ส่วน 2.1
 • ส่วน 2.2
 • ส่วน 4.1
 • ส่วน 4.2
 • แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2557-2560

  • ปกแผนพัฒนา57-60
  • สารบัญ(ล่าสุด)
  • สรุปผลการทบทวนแผนพัฒนากลุ่มอันดามัน
  • ส่วนที่ 1(2557-2560)ล่าสุด.part1
  • ส่วนที่ 1(2557-2560)ล่าสุด.part2
  • ส่วนที่ 1(2557-2560)ล่าสุด.part3
  • ส่วนที่ 2(2557-2560)ล่าสุด.part1
  • ส่วนที่ 2(2557-2560)ล่าสุด.part2
  • ส่วนที่ 2(2557-2560)ล่าสุด.part3
  • ส่วนที่ 2(2557-2560)ล่าสุด.part4
  • ส่วนที่ 2(2557-2560)ล่าสุด.part5
  • ส่วนที่ 4(2557-2560)ล่าสุด.part1
  • ส่วนที่ 4(2557-2560)ล่าสุด.part2
  • ส่วนที่ 3(2557-2560)ล่าสุด
  • ส่วนที่ 5 (2557-2560)ล่าสุด.pdf

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2557-2560 ฉบับทบทวน

  • ปกแผน 2557-2560 (ปี60)
  • สารบัญ
  • สรุปผลการทบทวนแผน 57-60 (รอบปี 60)
  • ส่วนที่ 3(2557-2560) ทบทวน ปี 60
  • ส่วนที่ 5 (2557-2560) (ทบทวน 24-25 กย 58)
  • แก้ไขล่าสุด20-10-58
  • ส่วนที่ 1(2557-2560) ทบทวน ปี 60
  • ส่วนที่1(2557-2560)ทบทวน ปี60
  • ส่วนที่ 1(2557-2560) ทบทวน ปี60
  • ส่วนที่ 1(2557-2560) ทบทวน ปี60
  • ส่วนที่ 2(2557-2560) ทบทวน Part1
  • ส่วนที่ 2(2557-2560) ทบทวน part 2
  • ส่วนที่ 2(2557-2560) ทบทวน part 3
  • ส่วนที่ 2(2557-2560) ทบทวน part 4
  • ส่วนที่ 2(2557-2560) ทบทวน part 5
  • ส่วนที่ 2(2557-2560) ทบทวน part 6
  • ส่วนที่ 4(2557-2560) ทบทวน ปี 60 part1
  • ส่วนที่ 4(2557-2560) ทบทวน ปี 60 part2
  • ส่วนที่ 4(2557-2560) ทบทวน ปี 60 part3
  • ส่วนที่ 4(2557-2560) ทบทวน ปี 60 part4.pdf

  แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2553-2556

  • ปก
  • คำนำ
  • สารบัญ
  • ส่วนที่ 1
  • ส่วนที่ 2
  • ส่วนที่ 3
  • ส่วนที่ 4
  • ส่วนที่ 5