ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล


แผนปฎิบัติราชการ

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2556

 • ปก.pdf
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • ยุทธศาสตร์1 ค.1พัฒนาระบบบริการ
 • ยุทธศาสตร์1 ค.2พัฒนาบุคลากรอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัด
 • ยุทธศาสตร์1 ค.3รักษ์อันดามัน
 • ยุทธศาสตร์1 ค.4ก่อสร้างเขื่อนป้องกัน
 • ยุทธศาสตร์1 ค.5การบริหารจัดการค่าลูกเสือ
 • ยุทธศาสตร์1 ค.6เสริมสร้างความเชื่อมั่น
 • ยุทธศาสตร์1 ค.7พัฒนาแหล่งน้ำ
 • ยุทธศาสตร์1 ค.8Andaman goes green
 • แบบ กจ.2 ยุทธศาสตร์ที่ 1
 • ยุทธศาสตร์2 ค.1เรือหลวงลันตา
 • ยุทธศาสตร์2 ค.2Andaman AEC Andaman
 • ยุทธศาสตร์2 ค.3ครัวอันดามัน andaman organic kitchen.pdf
 • ยุทธศาสตร์2 ค.4ศูนย์สุขภาพด้วยน้ำแร่
 • ยุทธศาสตร์2 ค.5หอศิลป์
 • ยุทธศาสตร์2 ค.6ร้อยเรื่องอันดามัน100 (things @ andaman)
 • ยุทธศาสตร์2 ค.7เชื่อมโยงการท่องเที่ยวทางทะเล
 • ยุทธศาสตร์2 ค.8พัฒนาและยกระดับ
 • ยุทธศาสตร์2 ค.9พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
 • ยุทธศาสตร์2 ค.10ส่งเสริมการท่องเที่ยวชาวเล
 • ยุทธศาสตร์2 ค.11พัฒนาศูนย์ OTOP
 • แบบ กจ.2 ยุทธศาสตร์ที่ 2
 • ยุทธศาสตร์3 ค.1พัฒนากลไกการตลาดท่องเที่ยว
 • แบบ กจ.2 ยุทธศาสตร์ที่ 3
 • บัญชีโครงการ56
 • ยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน.pdf

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ.2557


แผนปฎิบัติราชการประจำปี2554 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 • แผนปฎิบัติราชการประจำปี2554 กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

แผนปฏิบัติราชการประจำปีของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน พ.ศ. 2555

 • ปก
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • แบบ กจ.2และรายละเอียดโครงการ
 • บัญชีโครงการกลุ่มอันดามันปี55