ยินดีต้อนรับสู่...'กลุ่มงานบริหารยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน' ประกอบด้วย จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต จังหวัดกระบี่ จังหวัดตรัง จังหวัดสตูล
slider

กระบี่

slider

ตรัง

slider

พังงา

slider

ภูเก็ต

slider

ระนอง

slider

สตูล

งานศึกษาวิจัยเกี่ยวกับกลุ่มจังหวัด

โครงการบูรณาการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯ

โครงการศึกษาเพื่อเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวและการค้าทางทะเลกลุ่มอันดามัน

โครงการศึกษา และจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเวศของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

 • ปก
 • คำนำ
 • สารบัญ
 • คั่นหน้า
 • บทที่ 1 บทนำ
 • บทที่ 2 การทบทวนแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการท่องเที่ยวเชิงนิเ
 • บทที่ 3 นโยบายและแผนพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
 • บทที่ 4 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรของกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันด
 • บทที่ 5 ทรัพยากรการท่องเที่ยว
 • บทที่ 6 การตลาดการท่องเที่ยว
 • บทที่ 7 การวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนแม่บทการท่องเที่ยวเชิงนิเ
 • บทที่ 8 ทิศทางของแผนแม่บทการพัฒนาการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน
 • บทที่ 9 รูปแบบการ บริหารศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

โครงการศึกษาเส้นทางการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน